Pedagógus klub - adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelő megnevezése: SEFAG Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Adatkezelő rövidített neve: SEFAG Zrt.

Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg.14-10-300060

Adatkezelő székhelye: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21.

Adatkezelő e-elérhetősége: sefag@sefag.hu

Adatkezelő képviselője: Barkóczi István vezérigazgató

Adatvédelmi tisztviselő: L Tender-Consulting Kft. képviseletében Horváth Hajnalka

E-mail cím: adatvedelem@sefag.hu

Telefonszám: 0036703687788

 

A SEFAG Zrt. (a továbbiakban Adatkezelő vagy  Társaság) pedagógusok számára létrehozta a Pedagógus Klubot, amelyre az erre a célra létrehozott fogadó oldalon (http://iskola.sefag.hu/) keresztül lehet regisztrálni.

A SEFAG Zrt. azzal a céllal hozta létre a Pedagógus Klubbot, hogy ennek keretében pedagógus igazolvánnyal rendelkezők részére kedvezményes belépőket, exkluzív információkat és különleges szakmai programokat biztosítson a tagjainknak. A Pedagógus Klub tagsága ingyenes.

A regisztrációhoz szükséges adatokat (név, iskola neve, tanított szakok, pedagógus igazolvány száma) a turizmus@sefag.hu email-címre kell megküldeni.

A Társaság a Pedagógus Klubhoz kapcsolódó információkról a regisztráció során megadott e-mail címekre hírlevelet küld meghatározott időközönként. A Pedagógus Klubhoz kapcsolódó adatbázisba e-mail cím csak az érintett hozzájárulásával és külön kérelmére kerülhet be. 

A Társaság minden esetben biztosítja az előzetes tájékozódáshoz és az önkéntességhez való jogot. Ezt jelen tájékoztató elérhetővé tételével és az adatkezeléshez való hozzájárulás kifejezett megadását elősegítő és azt bizonyító ún. check box használatával éri el a Társaság.

A SEFAG Zrt. kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének, amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

Az adatkezelés során harmadik fél részére adattovábbítás nem történik.

 

adatkezelés célja: pedagógus igazolvánnyal rendelkező pedagógusok részére kedvezményes belépőket, exkluzív információkat és különleges szakmai programok biztosítása

kezelt adatok köre: érintett neve, e-mail címe, általa tanított szakok, iskola neve, pedagógus igazolvány száma

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: a Pedagógus Klub üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését, úgy a törlési kérelmét követően azonnal 

adattárolás módja: elektronikus

 

Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, korlátozását az Adatkezelő feltüntetett elérhetőségén.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az Adatkezelő munkavállalója a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított három (3) napon belül áttenni a Társaság vezetőjéhez, aki gondoskodik annak továbbításáról az adatvédelmi tisztviselő részére.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két (2) hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy (1) hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő munkavállaló – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – a Társaságvezető jóváhagyásával helyesbíti, a GDPR 17. cikkében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törléséről. 

A személyes adatot törölni kell, ha:

  1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  2. b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
  3. c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 
  4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
  5. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
  6. f) a személyes adatok gyűjtésére a 16 éven aluli gyermekek részére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor;
  7. g) ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték úgy azt törölni köteles, valamint az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:

ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.

Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, az adatokat korlátozza, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán késedelem nélkül, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-nál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) és élhet – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél is – bírósági jogorvoslati jogával.

Egyéb információk
A Társaság által üzemeltetett www.sefag.hu honlapra vonatkozó részletes adatvédelmi tájékoztató megtalálható a http://sefag.hu/tarsasag/altalanos-informaciok/altalanos-adatvedelmi-tajekoztato oldalon.

Ha érdeklődik programjaink iránt, írjon nekünk üzenetet vagy keressen bennünket megadott elérhetőségeinken

 

 

Sefag Zrt.

Adatvédelmi tájékoztató

© 2019 Sefag Zrt., Minden jog fenntartva!