Általános adatvédelmi tájékoztató

A SEFAG ERDÉSZETI ÉS FAIPARI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

1. Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő megnevezése: SEFAG Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Adatkezelő rövidített neve: SEFAG Zrt.
Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg.14-10-300060
Adatkezelő székhelye: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21.
Telefon: +36-82-505-100
Adatkezelő e-elérhetősége: titkarsag@sefag.hu 
Adatkezelő képviselője: Fehér István vezérigazgató

Adatvédelmi tisztviselő: Horváth Hajnalka
E-mail cím: adatvedelem@sefag.hu

2. Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018. május 25-étől visszavonásig tart és folyamatosan aktualizálásra kerül.

Mint a www.sefag.hu (továbbiakban: honlap) üzemeltetője, a SEFAG Zrt. (a továbbiakban úgyis, mint Társaság) tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezel személyes adatokat.

E tájékoztató a SEFAG Zrt. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata alapján készült, tárgyi hatálya kiterjed a SEFAG Zrt. által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

A SEFAG Zrt. kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének, amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A SEFAG Zrt. személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy különleges esetben törvényi előírás alapján kezel.

Jelen tájékoztató célja, hogy a SEFAG Zrt. az adat felvétele előtt minden esetben közölje az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó minden fontos információt.

A SEFAG Zrt. szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Ennek céljából a személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező munkatársaink Titoktartási nyilatkozatot tettek.

A SEFAG Zrt. mindenkori vezető tisztségviselője a SEFAG Zrt. sajátosságainak figyelembe vételével határozta meg az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat és hatásköröket és jelölte ki az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.

A SEFAG Zrt. munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére nem hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

3. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az a természetes személy, aki a személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a SEFAG Zrt. feltüntetett elérhetőségein.

A SEFAG Zrt. a beérkezett, az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 15 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést SEFAG Zrt. csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.

A SEFAG Zrt. kérelmet csak az Infotv. 9. § (1)-ében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2)-ében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálási időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

A SEFAG Zrt. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. SEFAG Zrt. mentesül azonban az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett a SEFAG Zrt. adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:
név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
honlap: www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

4. A SEFAG Zrt. honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

Az adatkezelés helye:
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21.

4.1. A honlap adatkezelése
Ezen honlapokhoz bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelés nem valósul meg.

A Társaság a honlapokon webanalitikai folyamatokat végez. Az analitika „sütiket” (cookies) helyez el a felhasználó számítógépén, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét), a Társaság azonban nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal – éppen ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését. A honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát. A honlapok használatával a honlaplátogató hozzájárul (nem személyes) adatainak ilyen feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra.

Az analitika által nyert információkat a honlap a felhasználó által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.

4.2. Kapcsolatfelvétel a SEFAG Zrt.-vel

A Társaság lehetőséget biztosít arra, hogy a Társaság által üzemeltetett honlapokon keresztül a látogató felvegye a Társasággal a kapcsolatot. Egy form kitöltésével a látogató megadhatja a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatokat. Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja a Társaság adatkezelési szabályait, máskülönben nem tudja megküldeni az üzenetét.

Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) a) és 6. § (5)], miszerint „az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell”.

Ez a szabály érvényes azokra az adatokra is, amelyek nem közvetlen kapcsolatfelvételre irányulnak, hanem valamilyen egyéb ügy intézésére, így különösen szállásfoglalásra, árajánlatkérésre, vendégkönyvbe írásra. Abban az esetben, ha a megadott adatok alapján a megküldött információk szerint egy másik adatkezelést kell megkezdeni (például a szállásfoglalás kapcsán), úgy a Társaságon belül az illetékességgel rendelkező ügyintézési pontra kerülnek az adatok, ahol az ott részletezettek szerint zajlik tovább az adatkezelés.

adatkezelés nyilvántartási száma: az Infotv. 65. § (3) bekezdés a) pontja szerint nem bejelentendő adatkezelés, mert az adatkezelés csak a Társasággal ügyfélkapcsolatban álló személyek személyes adatára vonatkozik
adatkezelés célja: a SEFAG Zrt.-vel történő kapcsolatfelvétel elősegítése.
kezelt adatok köre: név, e-mail cím, üzenet szövege
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása
adattárolás határideje: a kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig)
adattárolás módja: elektronikus

4.3. Szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés (ajánlatkérés)

A Társaság több olyan egységet is üzemeltet, amelyben vendégéjszakát tölthetnek az érdeklődők. Az ilyen egységek (így különösen vendégházak, hotel) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § szerinti szálláshelynek minősülnek (szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület, önálló rendeltetési egységet képező épületrész vagy terület), a szolgáltatás pedig szálláshely-szolgáltatásnak (üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása).

A Társaság szolgáltatására emellett kiterjed a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet.

Hatályos jogszabály nem határozza meg, hogy milyen adatokat köteles rögzíteni a vendégeiről, de a Korm. rendelet előír adatszolgáltatási kötelezettséget az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltatóra, amely köteles az adott naptári évre vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a helyileg illetékes önkormányzat jegyzőjének írásban adatot szolgáltatnia fogadott vendégek és a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák számáról. Ezen adatokat összesítve, valamint magyarországi lakóhellyel rendelkező és magyarországi lakóhellyel nem rendelkező vendégek szerinti bontásban kell közölni, így az adatszolgáltatás személyes adatokat nem tartalmaz.

A személyes adatokat így csak a Társaság kezeli.

A személyes adatokat csak és kizárólag a szálláshely-szolgáltatás biztosításához és annak érintett általi igénybevételének céljából kezel a Társaság. Az adatokat a Társaság egy külön erre a célra létrehozott nyilvántartásban kezeli – a Társaság csak olyan adatokat rögzít a vendégeiről, amely a cél eléréséhez szükséges.

A Társaság az adatokat addig tárolja, ameddig arra vonatkozóan hatályos jogszabály kötelezettséget ír elő: azon vendégek adatait, akiknek a szolgáltatásról számlát állít ki a Társaság, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerint 8 évig, minden más vendég az adatszolgáltatási határidő leteltéig, de legkésőbb a szálláshely-szolgáltatás igénybe vételétéhez fűződő jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos polgári jogi igények elévüléséig.

16 éven aluli személy esetén a Társaság minden esetben beszerzi a törvényes képviselő hozzájárulását is az adatkezeléshez.

Azon személyek esetén, akik ajánlatot kérnek szálláshely-szolgáltatásra, ám nem válnak vendéggé, személyes adataikat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:64-65. §-okban meghatározottak szerint kezeli a Társaság.

Abban az esetben, ha az ajánlatkérő adatait megküldi a Társaság számára, amely erre hivatalos ajánlatot ad (jognyilatkozatot, mely ajánlati kötöttséggel jár. Annak céljából, hogy a Társaság esetlegesen nyomon követhesse az ajánlat elfogadását, úgy az ajánlattételi kötöttség ideje alatt kezeli az ajánlatkérő személyes adatait és kommunikációs csatornáin (telefon, e-mail) felhívhatja az ajánlatkérőt, hogy nyilatkozzon az ajánlatról.

Mivel az ajánlattételi kötöttség csak addig áll fent, ameddig az ajánlatban megjelölt szolgáltatás jellegére és az ajánlat megtételének módjára tekintettel a Társaság a válasz megérkezését rendes körülmények között várhatta, így eddig az időpontig kezeli a Társaság a személyes adatokat, de legkésőbb az ajánlat megtételétől számított hat hónapig.

A Társaság biztosítja vendégeit és az ajánlatkérőket, hogy adataikat csak és kizárólag a konkrét szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos célra használja fel, hírlevelet, egyéb, eltérő adattartamú megkeresést csak és kizárólag akkor küld az érintett számára, ha az kifejezetten kérte azt (ld. 4.4. hírlevél küldés).

A kezelt adatokat csak az alábbi célból kezeli a Társaság
 név, születési időpont, hely, anyja neve személyazonosítás [a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. XX. törvény 4. § (4)]
 lakcím vagy értesítési cím amennyiben a vendég a szálláshelyen hagyott valamit, úgy erről értesíteni lehessen, vagy amennyiben a vendég a szálláshelyen kárt okozott és ez a távozásig nem derül ki, úgy ez ügyben fel lehessen venni vele a kapcsolatot
 elérhetőség (e-mail cím, telefonszám) amennyiben a vendég a szálláshelyen hagyott valamit, úgy erről értesíteni lehessen, vagy amennyiben a vendég a szálláshelyen kárt okozott és ez a távozásig nem derül ki, úgy ez ügyben fel lehessen venni vele a kapcsolatot
 gépjármű rendszáma parkolóhely biztosítása
 aláírás az érintett hozzájárulását az adatfelvételi (bejelentő-) lap aláírásával adja meg
 név, lakcím számla kiállítása

A szálláshely-szolgáltatásra és az azzal kapcsolatos egyéb programokra csoportok is jelentkezhetnek. Ebben az esetben a kezelt adatok köre az alábbiakkal egészül ki:
 kapcsolattartó neve kapcsolattartás

adatkezelés nyilvántartási száma: az Infotv. 65. § (3) bekezdés a) pontja szerint nem bejelentendő adatkezelés, mert az adatkezelés csak a Társasággal ügyfélkapcsolatban álló személyek személyes adatára vonatkozik
adatkezelés célja: szálláshely-szolgáltatás
kezelt adatok köre:
ajánlatkérés esetén: az ajánlatkérő neve, elérhetőségei,
a szolgáltatás igénybevétele esetén: név, születési időpont, hely, anyja neve, lakcím vagy értesítési cím, elérhetőség (e-mail cím, telefonszám), gépjármű rendszáma, aláírás, kapcsolattartó neve
adatkezelés jogalapja:
ajánlatkérés esetén: Infotv. 6. § (5) szerinti érintetti hozzájárulás
a szolgáltatás igénybevétele esetén: Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje:
ajánlatkérés esetén: az ajánlati kötöttség fennálltáig (Ptk. 6:65. §), de legkésőbb az ajánlatkéréstől számított hat hónapig
a szolgáltatás igénybevétele esetén: a szálláshely-szolgáltatás igénybevételéből eredő polgári jogi igények elévüléséig, számla kiállítása esetén 8 év (Sztv. 169. §)

4.4. Hírlevél feliratkozás

A Társaság több hírlevelet is üzemeltet. A hírlevelet a Társaság azokra az e-mail címekre küldi meg meghatározott időközönként, amely e-mail címek szerepelnek az adott hírlevélhez kapcsolódó adatbázisban. Az adatbázisba e-mail cím csak az érintett hozzájárulásával és külön kérelmére kerülhet be.

A Társaság minden esetben biztosítja az előzetes tájékozódáshoz és az önkéntességhez való jogot. Ezt jelen tájékoztató elérhetővé tételével és az adatkezeléshez való hozzájárulás kifejezett megadását elősegítő és azt bizonyító ún. check box használatával éri el a Társaság.

A Társaság a hírlevélküldést minden esetben önálló adatkezelési célnak minősíti, nem kapcsolja össze más célokkal, például a szolgáltatás igénybevételével. Ezért minden esetben külön nyilatkoztatja az érintettet minden eltérő célról.

A hírlevélről az érintett e-mail cím használója bármikor, ingyenesen, közvetlenül leiratkozhat.

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-108124/2016., a www.erdeiszallas.hu vonatkozásában NAIH-78200/2014.
adatkezelés célja: marketing-kommunikációs csatornán való kommunikálás hírlevélküldéssel az arra feliratkozó e-mail címekre
kezelt adatok köre: érintett neve, e-mail címe
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: a hírlevélszolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal
adattárolás módja: elektronikus

5. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) szabályai az irányadóak.

Ha érdeklődik programjaink iránt, írjon nekünk üzenetet vagy keressen bennünket megadott elérhetőségeinken

 

 

Sefag Zrt.

Adatvédelmi tájékoztató

© 2019 Sefag Zrt., Minden jog fenntartva!